مسئولیت اجتماعی:

پس از چندین سال فعالیت‌های مختلف در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی به عنوان بخشی از وظایف سازمانی و داوطلبانه، اداره مسئولیت‌های اجتماعی ذیل مدیریت حوزه مدیرعامل، تحت نظارت مستقیم مدیریت ارشد شرکت ایران یاسا و رابر ایجاد گردید. با راهبری و سازماندهی فعالیت‌های مرتبط با حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، هر یک از واحدهاي شرکت و گروه، طبق مأموریت سازمانی خود، در تحقق راهبردهای مسوولانه و پایدار سهیم می‌باشند. بدین منظور، اداره مسؤولیت های اجتماعی با ایفای نقش‌های سیاستگذاری، برنامه ریزی و مشاوره، اثربخشی عملکرد واحدهای مختلف سازمانی را متناسب با استانداردها، الزامات و معیارهای مهم حوزه مسئولیت‌های اجتماعی این بنگاه اقتصادی، ارتقا می‌بخشد. همچنین در برخی حوزه‌های مشخص مانند مشارکت در برنامه‌های مشترک با جامعه، ترویج و فرهنگ سازی رفتار و عملکرد مسوولانه در درون و برون سازمان، تعمیق رویکرد انسان محور نسبت به کارکنان در شرکت، استقرار نظام‌های مدیریت مسئولانه سازمان، تقویت کانال‌های اطلاع رسانی به ذینفعان و گزارش ده‌ی عملکرد پایدار، به عنوان مجری این امر عمل می‌کند. مهم‌ترین وظایف اداره به شرخ ذیل می‌باشد:

  • سازماندهی و تقویت ارتباطات و مشارکت با ذینفعان داخلی و بیرونی شرکت ایران یاسا و رابر
  • سهیم بودن در تعمیق اعتماد ذینفعان کلیدی به برند ایران یاسا
  • سازماندهی و بهبود برنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با مشارکت‌های اجتماعی
  • مشارکت در آموزش و فرهنگ سازی در زمینه مسؤولیت پذیری اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی درون و بیرون شرکت ایران یاسا و رابر
  • مشارکت در ایجاد یکپارچگی برنامه‌ها و فعالیت‌های حوزه مسؤولیت پذیری اجتماعی در شرکت ایران یاسا و رابر
  • مشارکت با کلیه واحدهاي مردمی و داوطلبی در اجرای برنامه‌های بشردوستانه مسؤولیت های اجتماعی
  • همکاری و مشارکت اجرای برنامه‌های حمایتی مسوولانه در حوادث طبیعی و غیرمترقبه
  • برگزاری برنامه‌ها، جشنواره‌ها و مشارکت‌های صنفی-حرفه‌ای مرتبط با موضوع مسؤولیت های اجتماعی
  • تدوین و انتشار گزارشات شفاف عملکرد پایدار و مسؤولیت اجتماعی شرکت ایران یاسا و رابر بر اساس استاندارد جهانی (GRI)

به منظور هدفمندسازی و افزایش اثربخشی مشارکت‌های اجتماعی از طرف شرکت ایران یاسا و رابر، اداره مسؤولیت اجتماعی نسبت به بررسی فرصت‌ها و زمینه‌های اصلی اقدام نموده است. در این بررسی نظرات و دغدغه‌های ذینفعان مرتبط، چالش‌های مطرح در صنعت تولید تایر و تیوب و اتخاذ رویکرد توانمندسازی مخاطبان، به عنوان موضوعات اساسی مسؤولیت اجتماعی درنظر گرفته شده‌اند.